صحبتی در مورد نقد فیلم مارکسیستی و ویریدیانای لوئی بونوئل

صحبت من در «نه ما نه سینما»ی تورنتو در مورد «ویریدیانا»ی لوئی بونوئل و نقد فیلم مارکسیستی.

I spoke in a Toronto cinephile society on Luis Bunuel’s “Viridiana” and Marxist film criticism.