ایدان باریر، کارشناس اسرائیلی: رفراندوم استقلال کردستان می تواند جام زهر باشد

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “ایدان باریر، کارشناس اسرائیلی: رفراندوم استقلال کردستان می تواند جام زهر باشد”

ژاک نریا، مشاور سابق اسحاق رابین: اسرائیل تعهد اخلاقی به کردها دارد

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “ژاک نریا، مشاور سابق اسحاق رابین: اسرائیل تعهد اخلاقی به کردها دارد”

پیتر گالبرایت، دیپلمات ارشد آمریکایی: حفظ یکپارچگی عراق، ماموریت غیرممکن است

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “پیتر گالبرایت، دیپلمات ارشد آمریکایی: حفظ یکپارچگی عراق، ماموریت غیرممکن است”