اتهامات جدید سپاه علیه نازنین زاغری: احتمال ۱۶ سال اضافه زندان

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “اتهامات جدید سپاه علیه نازنین زاغری: احتمال ۱۶ سال اضافه زندان”

ایدان باریر، کارشناس اسرائیلی: رفراندوم استقلال کردستان می تواند جام زهر باشد

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “ایدان باریر، کارشناس اسرائیلی: رفراندوم استقلال کردستان می تواند جام زهر باشد”

ژاک نریا، مشاور سابق اسحاق رابین: اسرائیل تعهد اخلاقی به کردها دارد

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “ژاک نریا، مشاور سابق اسحاق رابین: اسرائیل تعهد اخلاقی به کردها دارد”

پیتر گالبرایت، دیپلمات ارشد آمریکایی: حفظ یکپارچگی عراق، ماموریت غیرممکن است

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “پیتر گالبرایت، دیپلمات ارشد آمریکایی: حفظ یکپارچگی عراق، ماموریت غیرممکن است”

دانیل سرور، دیپلمات سابق آمریکایی: وقت استقلال کردستان نیست

انتشار در ایران‌وایر

Continue reading “دانیل سرور، دیپلمات سابق آمریکایی: وقت استقلال کردستان نیست”

اختصاصی ايران واير:‌ مدیریت بهشت زهرا مي خواهد «قطعه اعدامی‌ها» را تخريب كند

انتشار در ایران‌وایر Continue reading “اختصاصی ايران واير:‌ مدیریت بهشت زهرا مي خواهد «قطعه اعدامی‌ها» را تخريب كند”