جوزف نای: هیلاری بیاید سیاست آمریکا نسبت به ایران تغییر نمی کند

انتشار در هفته‌نامه صدا جوزف نای یکی از برجسته ترین اساتید روابط بین الملل به شمار می رود و در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون یک سال معاون وزیر دفاع در امور امنیت بین‌المللی بود. پیش از آن نیز رئیس شورای ملی اطلاعات کلینتون بود. تقریبا هیچ رئیس‌جمهوری در چند ده سال اخیر نبوده که با او …