Monthly Archives: March 2011

انقلاب عرب و پایانِ پایانِ تاریخ:

پیروزی نظری مارکسیسم انتشار در وب‌سایت‌های مختلف از جمله سایت کلمه تا بحال ناظرین متعددی٬ هم از راست و هم از چپ٬ موج انقلابی که جهان عرب را فرا گرفته است با فروپاشی بلوک شرق در سال‌های آخر دهه‌ی ۸۰ مقایسه کرده‌اند. نکات صحیح بسیاری در این مقایسه هست. نکته‌ی جالب‌تر اما این است که …