گزارش از پاریس:‌ فصل جدید روابط ایران و فرانسه

Broadcast on Manoto

حالا که دویست سال گذشته و دنیا دیگه دنیای لشکرکشی نیست،فصل جدید روابط تهران و پاریس چگونه خواهد بود؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *