جنگ سرد جدید — گفتگو با گری سیک

انتشار در شهروند امروز، 1387 مهر شماره 65 جنگ سرد جدید… در یکی، دو سال گذشته این واژه بار‌ها به گوش رسیده است و به خصوص سخنرانی سال گذشته پوتین در مونیخ و ابراز علنی سهم‌خواهی روسیه پوتینی بود که آن‌را سر زبان‌ها انداخت. اما با حمله اخیر روسیه به گرجستان و بی‌عملی آمریکا و …